Hålogaland Kraft er i år 110 år!
I 1910 strømmet «lys i husan» fra vannkraftproduksjon til Harstads innbyggere. 

I anledning vår bursdag har vi satt i gang konseptet Positiv energi = Lokal verdi! Dette er vår bursdagsgave til våre kunder og eiere som har muliggjort vår 110-års historie. 

Positiv energi = Lokal verdi er vår måte og gi tilbake ekstra støttemidler til våre lokalsamfunn. Vi skal tildele 1,4 millioner kroner til samfunnsnyttige tiltak i våre 6 eierkommuner Harstad, Lødingen, Tjeldsund, Kvæfjord, Gratangen og Ibestad, samt Evenes.

Søknaden sendes inn elektronisk ved å følge oppskriften under «Slik gjør du». Svarfrist er 19. oktober 2020.

Hålogaland Kraft er det lokale energiselskapet som har størst hjerte for ditt lokalsamfunn, ved å bidra til over 100 ulike lokale foreninger, idrettslag og arrangementer.

I år må vi tenke annerledes når Hålogaland Kraft skal feire 110 år i 2020.  Vi skal gi tilbake til lokalsamfunnet som alltid, men i år kan du også søke om midler til samfunnsnyttige tiltak.

Vi skal tildele 1,4 millioner kroner i midler ut til våre seks eierkommuner Harstad, Lødingen, Tjeldsund, Kvæfjord, Gratangen og Ibestad, samt Evenes.
Vi har valgt å gi prosjektet navnet “Positiv energi = Lokal verdi” med oppstart på jubileumsdagen 19. september 2020. Søknaden sendes inn elektronisk ved å følge oppskriften under.

Svarfrist er 19. oktober 2020.

Hålogaland Kraft er det lokale energiselskapet som har størst hjerte for ditt lokalsamfunn, ved å bidra til en rekke ulike lokale foreninger, idrettslag og arrangementer.

110- ÅRSUTDELING:
JURYENS BEGRUNNELSER

1. YTRE GRYTØY BYGDELAG

TILDELES 50.000,-

Fra søknaden: «En trelavvo ved Harstad skole blei tatt ned da det skulle bygges ny skole der. Elementene blei frakta til Grøtavær leirskole. Der blei de lagret, og «prosjektet» senere overtatt av Ytre Grytøy Bygdelag. Lavvoen ligger i et naturskjønt område ved Bringevollen/Binndalheia på ytre Grytøy. Det er blitt et praktbygg som bygda, og tilreisende, vil få stor glede av. Den ligger ved ei merka turløype, og den er lett tilgjengelig for alle: med bil, sykkel, rullestol, og selvsagt til fots. Ytre Grytøy Bygdelag har også bygd en gapahuk i tilknytning til turløypa. Den ligger på et utsiktspunkt og kan nåes til fots langs merka sti. Denne er også ferdig utvendig, men heller ikke innredet. Alt arbeid er gjort på dugnad, flere tusen timer tilsammen. Siden det er blitt et så flott bygg utvendig, ønsker vi å videreføre det innvendig.»

Juryens vurdering: Prosjektet er noe som gir økt turglede både til innbyggere og tilreisende. Med sin gode tilgjengelighet kan de fleste besøke lavvoen. Å få ferdigstilt innvendig arbeid vil sørge for at lavvoen kan tas i bruk, året rundt. Prosjektet tilfredsstiller flere av kriteriene for innvilgelse av midler. Prosjektet er blant annet basert på frivillighet, det er allmennyttig, et lavterskeltilbud og av varig verdi. Juryen tildeler midler på 50.000,- for ferdigstillelse av innvendig arbeid.

2. BREKKA VEL

TILDELES 60.000,-

Fra søknaden: «Ånstadbotn på Andørja i Ibestad kommune er et yndet område for friluftsliv. Ånstadbotn med omkringliggende områder byr på ca 5 km2 med terreng som er utmerket for lavterskel friluftsliv. I selve dalføret går det en markevei på ca 8 km fra start til endepunkt. Området brukes aktivt av alle aldersgrupper samt til organiserte aktiviteter for barnehage, skoler og idrettslag. I tillegg brukers området av frivilligsentralen og andre frivillige lag- og foreninger.»

Juryens vurdering: søknaden bes det om midler til blant annet gapahuker som skal settes opp på populære turmål i terrenget. Man håper med dette å bli enda mer attraktiv for alle aldersgrupper. Juryens vurdering er at prosjektet er til glede og benyttelse for alle brukere av området, og at man ved å sette opp lavvoer vil øke bruken av området året rundt, uansett vær. Prosjektet er bærekraftig, allmennyttig og lavterskeltilbud som alle kan benytte seg av. Det tildeles midler på 60.000,- øremerket gapahuker.

3. IBESTAD FRIVILLIGSENTRAL

TILDELES 60.000,-

Fra søknaden: «Det finnes i dag flere utstyrssamlinger flere steder i kommunen, noen av dem er tilknyttet Ibestad skole, Ibestad frivilligsentral og Ibestad kulturhus. Utstyret i disse samlingene varierer i innhold og størrelse, og har begrensninger når det gjelder brukergrupper og tilgjengelighet. Målet med prosjektet er å etablere en utstyrsbank som hele befolkningen i Ibestad kommune skal kunne benytte seg av, og at tilbudet skal kunne være med på å styrke folkehelsa og jevne ut sosiale forskjeller. Planen er å samle utstyrssamlingen i en velfungerende utstyrsbank med utlån. Ibestad folkebibliotek befinner seg i Ibestad kulturhus og har et område som egner seg til dette formålet.»

Juryens vurdering: dette er et prosjekt som hele kommunen vil kunne ha glede av. Ved etablering av utstyrsbank kan man bidra positivt, både samfunnsmessig og klimamessig. Prosjektet er tenkt organisert på en god måte som lar seg gjennomføre også over tid. Det er lavterskel, bærekraftig og allmennyttig. Det bevilges kl 60.000,- øremerket utstyr til utstyrsbanken.

4. HINNØY GOLFKLUBB

TILDELES 80.000,-

Fra søknaden: «Hinnøy Golfklubb søker herved om å få tildelt midler til et prosjekt som hele regionen trenger. Vi står i startgropen til en utbyggingsfase etter en 9år lang prosess for å få til et regulert område for en fullverdig 18-hullsgolf bane. Golfklubben har allerede brukt opp mot 1,5MNOK,-finansiert av våre ca. 90 medlemmer over årene, og har nå behov for drahjelp tilblant annet detaljprosjektering av selve golfbanen og en byggestart for klubbhuset. Barn og ungdom vil være et satsningsområde for vår nye golfbane. Golfbanen vil også være universell utformet slik at også personer med nedsatt mulighet for mobilitet kan få spille golf og holde seg i aktivitet. En opparbeiding av en golfbane vil også sørge for økt tilgjengelighet til naturskjønne omgivelser uten golfkøller.

Stiene som opparbeides i og rundt golfbanen vil være ypperlig for turgåing eller mosjonister, og til fritt bruk for allmenheten. Dagens område preges av ufremkommelig skog og våte myrområder. Vi har et samarbeid med SMIL, også skiløyper(vinterløyper/rulleski)vil kunne være ypperlige flerbruksaktiviteter på en golfbane. På klubbhuset vil det bli etablert en koselig kafe hvor det vil være mulighet for ettermiddagskaffe og en vaffelkake, en liten middagsmeny kan også bli aktuelt. Vi er sikker på at vårt klubbhus kan bli et samlingspunkt for atskillig flere enn golferne i lokalmiljøet.»

Juryens vurdering: Prosjektet har pågått i 9 år, og man har hele veien jobbet aktivt på å få etablert golfbanen. Juryen mener det er viktig å også støtte opp om større prosjekter som et viktig bidrag på veien videre. Prosjektet er av allmennyttig verdi både gjennom etablering av klubbhus samt golfområdene. Det er bærekraftig og tuftet på frivillighet. Prosjektet innvilges 80.000,- i midler øremerket ferdigstillelse av klubbhus.

5. LILAND IDRETTSFORENING

TILDELES 100.000,-

Fra søknaden: «Skal man «trimme» eller trene vinterstid finnes det begrensede muligheter på Liland.   Noen går selvsagt etter veiene –men dette er ofte både glatt og ikke minst trafikkfarlig.  Andre går på ski eller til fots i marka og fjellet ovenfor Liland –der Liland IF tråkker scootertrasé i bredde lik snøscooterens bredde.  Traséen blir for smal eller bratt for mange vinterstid –da mange føler det kreves bedre skiferdigheter enn de har for å benytte traséene.  Samtidig oppfattes eksisterende trasé som for utfordrende for både de unge og gamle.  Konsekvensene er at mange kjører milevis i bil for å gå på ski –noe som er lite miljøvennlig, og tidkrevende. Bedre skiløyper har vært etterspurt av bygdas befolkning i en årrekke.  De vil også gjøre det mer attraktivt å flytte til bygda. Løypene vil ha lav terskel for å tas i bruk –og vil være åpne for både «til fots-gående» og skiløpere.  Løypene vil også kunne benyttes av skoler og barnehage –har nærhet til skole og barnehage.»

Juryens vurdering: prosjektet er av stor nytte og glede, både for innbyggerne på Liland, men også i områdene rundt. Det å kunne komme seg ut på tur er både viktig og godt for folkehelsa. Det å ha trygge uteområder i nærmiljøet vil føre til at også flere kommer seg ut, og at barn og unge kan bruke området fritt. Prosjektet omfatter både frivillighet og idrett, er allmennyttig, av varig verdi og bærekraftig. Det bevilges 100.000,- øremerket groomer for utbedring av skiløypene.

6. SNOLKE VEL

TILDELES 100.000,-

Fra søknaden: «Snolke Vel har de siste to årene bygd Snolkehytta, samt toalett og redskapsbygg (pågående). Snolkehytta er en åpen og gratis dagsturhytte lokalisert på fjellet Snolke i Gratangen. Hytta er svært mye brukt av folk fra hele regionen, fra Harstad til Narvik og nordover. Antall besøkende har på de beste dagene vært på over 100. Vi har besøkende i alle aldre. Alle i Gratangen er stolte over hytta, som har blitt både et varemerke på kommunen og noen som markedsfører kommunen på det aller beste. Besøkende gir svært god tilbakemelding på hytta. Vi søker støtte til det som vil føre til at enda flere vil benytte tilbudet og som gjør det enklere for barn og eldre å benytte hytta. Deler av stiene må kloppes –særlig der det er myr eller myrlendt. Den store trafikken har ført til at det oppstår gjørme og at våte områder er blitt våtere. Særlig for barn og eldre vil det være viktig at vi forbedrer stiene opp til hytta. Bruken av hytta om vinteren viser at vi har behov for å ha lys –noe vi ikke har i dag.»

Juryens vurdering: Etablering av Snolkehytta har gitt og gir økt turglede til mange i hele regionen. Hytta har mange besøkende i alle aldre. En utbedring av turløypa samt mulighet for strøm og belysning vil øke tilgjengeligheten og attraktiviteten ytterligere, året rundt. Prosjektet er bærekraftig, allmennyttig og lavterskel. Det er av varig verdi for generasjoner fremover. Det tildeles 100.000,- øremerket klopping av sti og etablering av lys og solcellepanel.

7. HARSTAD CYKLEKLUBB

TILDELES 100.000,-

Fra søknaden: «Harstad Cykleklubb ønsker bygge en sykkelpark i verdensklasse –Harstad Sykkelpark. Vi har blant annet allerede realisert en VM-sertifisert pumptrack-bane i 2019 og lyssatt denne i 2020. Grunnideen til Harstad Cykleklubb er at Harstad Sykkelpark skal favne bredt, den skal være et åpent tilbud for alle og gratis å benytte. Parken skal ha et allmennyttig formål. Harstad Cykleklubb ønsker å sette idretten inn i en større sammenheng og gjennom dette skape grunnlag for trivsel, bolyst, oppvekstsvilkår, kultur, økt reiseliv, friluftsaktiviteter og idrettsglede. Harstad Cykleklubb ønsker i tillegg å ta et samfunnsansvar for å tilrettelegge og skape en arena for uorganisert aktivitet. Vi har gode signaler fra en aktuell sponsor om finansiering av fire klassifiserte terrengsykkelløyper og i tillegg en freestyle park. Det vi søker støtte om er finansiering av lysanlegg for arenaområdet som knytter sammen løypene og freestyleområdet.»

Juryens vurdering: Harstad Cyckleklubb har gjennom flere år vist gjennomføringskraft, og sykkelparken som er etablert i dag er det svært mange som benytter seg av. Man har utviklet et nytt område i Harstad som er tilgjengelig for alle, uansett alder og sykkelferdigheter. VM- klassifiseringen bidrar også til å sette Harstad på «sykkelkartet.» Gjennom utvidelse med flere løyper vil området utvikles videre til glede for innbyggere i og utenfor Harstad. Belysning vil utvide sesongen betraktelig. Prosjektet er allmennyttig, lavterskel, omfatter idrett og bærekraft. Det innvilges 100.000,- til etablering av lysanlegg mellom de nye løypene.

8. MEDKILA SPEIDERGRUPPE

TILDELES 100.000,-

Fra søknaden: «Medkila speidergruppe holder til i Medkila. Vi har ingen egen plass å være, og holder derfor alle våre møter utendørs. Vi opplever en stadig økende interesse for speiding, og bare de siste to årene har vi doblet antall speidere i gruppa. Nå er vi nesten 70 aktive speidere fra 6 år og oppover. Vi ønsker oss en stor gapahuk i Medkilamarka, som skal være tilgjengelig for alle, men som vi kan benytte til våre møter og turer innimellom. Skolen og barnehagen ville fått et turmål tilrettelagt for å lage og innta måltider og som samlingsted ved uteundervisning. I tillegg vil alle friluftsinteresserte kunne nyte gapahuken. Det er allerede mange som går tur i området enten til Maistua eller til Hinnstein.»

Juryens vurdering: Prosjektet eies av Medkila speidergruppe, men er et prosjekt som mange vil ha glede av. Plasseringen er tenkt i et område som mange benytter seg av, både skole, barnehage og friluftsinteresserte, og som på mange måter mangler nettopp et møte- eller hvilested uansett vær og vind. Avstand til gapahuken er tenkt som til Gangsåstoppen, som betyr at den er tilgjengelig for de aller fleste uavhengig av fysisk form og mobilitet. Det tildeles 100.000,- øremerket gapahuk.

9. KVÆFJORD FOLKEVERKSTED

TILDELES 100.000,-

Fra søknaden: «Kort fortalt trenger vi alle i Nord-Norge å heie fram ungdommer og voksne som kan skape morgendagens arbeidsplasser. Kvæfjord Folkeverksted har tro på at vi må ha treningssenter på lik linje med idrettshaller for å drive fram vinnere innen næring og innovasjon. Å lykkes med et innovativt produkt, som er patenterbart, på et internasjonalt marked er like vanskelig som å vinne OL. Hvor mange tusen treningstimer ligger det ikke bak en OL-medalje! Det som gjør Norge rikt i forhold til andre land er salg av naturressurser, men mye mer kunne vært skapt og verdier økt med å behandle/bearbeide være råvarer før salg. Til det trengs teknologi og oppøvelse i å bruke teknologi. Kvæfjord Folkeverksted har nå fått en gylden mulighet til å vokse med gratis tilgang på et 1300m2 stort hus (Gjøreredet) fullt av maskiner og utstyr. Få, om ingen andre skaperforeninger i landet har samme mulighet. Her kan vi trene, prøve og feile på ideer i høyt tempo i trygge inkluderende omgivelser, uten de store kostnadene. Med midler fra Hålogaland kraft kan vi skape et spennende sted som blir lagt merke til langt ut over vår region.»

Juryens vurdering: Prosjektet er et spennende og fremtidsrettet prosjekt som fokuserer på innovasjon gjennom en uredd skaperglede. Gjøreredet er en plass der alle i alle aldre kan delta, trene og høre til, og et flott samlingspunkt langt utover bygdas grenser. Prosjektet er lavterskel, allmennyttig og bærekraftig. Det tildeles 100.000,- øremerket utstyr.

10. IL SANTOR

TILDELES 100.000,-

Fra søknaden: «IL Santor er et idrettslag lokalisert i Tjeldsund kommune og dekker bygdene Tennevik, Sandstrand, Tovik, Renså og Dybvik. Idrettslaget har også samarbeid med Grovfjord idrettslag i enkelte idretter. Idrettslaget har sett de siste årene at våre tradisjonelt største idretter som fotball og ski har et stort frafall i antall aktive. For å bestå som idrettslag ønsker vi satse på individuelle idretter som nå raskt vokser frem blant de unge, i tillegg til fotball og ski. ISantor ønsker med dette prosjektet å gjøre vår nyoppførte aktivitetshall enda mer anvendbar for spesialidretter. Med klatrevegg i hallen ønsker vi å tilby barn og unge i området en sport som er svært ønsket i aldersgruppen 3-16 år og som allerede har flere voksne utøvere og instruktører som kan være trenere og veiledere for de unge. Vi har også fått tilbakemelding fra nabobygden Grovfjord hvor flere er interessert i et tilbud som er nærmere dem. Veggen vil være tilpasset spesielt mot barn og unge. Med dette prosjektet mener vi at IL Santor står rustet for å bidra til folkehelsen og allsidig idrett også i små bygder som våre. Dette er spesielt viktig for å motvirke fraflyttingen som har vokst frem som en trend i små lokalsamfunn.»

Juryens vurdering: IL Santor har gjennom en årrekke vist gjennomføringskraft og engasjement som bidrar til attraktivitet og bolyst i området. Fokus på barn og unge som faller fra større idretter som fotball og ski er positivt. Folkehelse er viktig, uansett alder. Prosjektet er lavterskel, har varig verdi og er allmennyttig. Prosjektet tildeles 100.000,- til etablering av klatrevegg.

11. BOYATRAPPAS VENNER

TILDELES 150.000,-

Fra søknaden: «I 2019 ble Boyatrappas Venner registrert som en frivillig og ideell forening som jobber på dugnad basis med utvikling av Lødingen og omegn med tanke på et aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og bedre folkehelse. Foreningen arbeider nå med å forbedre og tilrettelegge stien fra Tredammen (nedre Hamndalsvann) til fjelltoppen Boya (223 moh). Målsettingen med prosjektet er å forbedre stien over den mye besøkte fjelltoppen Boya, ved å bygge sherpatrapper i vanskelige og bratte partier. Boya ligger i gangavstand fra tettstedet Lødingen. Formålet er å redusere slitasje og erosjon i terrenget, og legge til rette for å forbedre folkehelsen ved at flere brukergrupper kan bruke stien med det bakenforliggende stinettet.  Pr i dag registrerer vi årlig ca. 4500 besøk på Boya, det reelle tallet er nok noe høyere. Med sherpatrapp regner vi med i alle fall en fordobling av besøket, kanskje opp mot 5-dobling, som er registrert andre steder.»

Juryens vurdering: Prosjektet er et ambisiøst, men realiserbart prosjekt. Andre steder i landet, som for eksempel i Tromsø eller Reine i Lofoten har etablering av sherpatrapper både økt tilgjengelighet og antall besøkende. Det vil bidra til økt folkehelse, bolyst og attraktivitet som reisemål. Prosjektet er bærekraftig, har varig verdig og er lavterskel. Det tildeles 150.000,- til etablering av sherpatrapp.

12. SØRVIKMARK IDRETTSLAG

TILDELES 200.000,-

Fra søknaden: «Lys på området ved fotballbanen i Sørvikmark. Sørvikmark idrettslag jobber nå med å legge til rette for ulike aktiviteter for alle. Anlegget kan brukes av alle innbyggerne uavhengig om man er medlem av idrettslaget eller ikke. Sommerstid er det fotballbane, lekeplass og ungdomslekeplass. 

Vinterstid er det isbane og skispor. Derfor er det viktig å få på plass lys som kan dekke behov for å holde på med ulike aktiviteter.  I dag er det noen gamle lyskastere som står der, men etter høstens siste storm ble det noe feil på anlegget og det er ikke lengre mulig å bruke. Vi håper derfor at HLK vil se på dette som et prosjekt som de vil støtte slik at vi igjen kan ta i bruk nær-fotball-leke anlegget vårt.»

Juryens vurdering: Området i Sørvikmark er et viktig samlingspunkt for innbyggerne i området som vil drive organisert idrett, leke, gå på ski eller skøyter eller bare møtes sosialt. Med et defekt lysanlegg begrenses muligheter og sesong betraktelig. Det siste året har vist hvor viktig det er å kunne bruke naturen, være i aktivitet og treffes på de arenaer som er mulige. Anlegget i Sørvikmark er nettopp et slikt anlegg, Prosjektet er lavterskel, allmennyttig, det omfatter både idrett og frivillighet. Det tildeles midler på 200.000,- til nye lyskastere som vil gi lys i bygda, året rundt.

13. FJELLDAL IDRETTSLAG

TILDELES 200.000,-

Fra søknaden: «Fjelldal idrettslag har siden 1938 representerer et viktig bidrag i lokalsamfunnet til et sunt og trygt oppvekstmiljø. Idrettslaget har ridebane, klubbhus, parkeringsplass, ballbinge, kunstgressbane for 7er-fotball og en gressbane. Fjelldal idrettslag ønsker å kunne tilby barn og unge en sikker arena for lek og teknikktrening med sykkel, ved å etablere en pumptrack på idrettslagets eiendom på Fjelldal. Pumptrack passer til alle alderstrinn og nivåer og er blitt meget populært. Alle slags sykler, sparkesykler, skateboards og rulleskøyter kan brukes på en slik bane. Det er stor interesse for dette aktivitetstilbudet, men det finnes ikke slike baner i nærheten.
Pumptracken vil være utendørs og på den måten være åpen og tilgjengelig for alle barn og unge i regionen uten krav om medlemskontingent. I tillegg vil idrettslaget lage arrangementer og konkurranser hvor banen benyttes.»

Juryens vurdering: Spennende prosjekt som vil øke bolyst, folkehelse og attraktivitet langt utenfor Fjelldal. Den fleksible pumptracken vil gi mange muligheter for bruk og er tilgjengelig for alle. Vi er helt sikre på at pumptracken kan bli en populær helgedestinasjon og kan bidra til økt rekruttering innenfor sykkelsporten. Prosjektet er allmennyttig, lavterskel og har varig verdi. Prosjektet tildeles midler på 200.000,-

Søknadsfristen 19. Oktober er nådd!

Det er ikke lengre mulig å sende inn søknad. Vi takker til alle som har deltatt!

Hør Ida Texmo Prytz fortelle om konseptet Positiv energi = Lokal verdi! Det er vår bursdagsgave til våre kunder og eiere som har muliggjort vår 110-års historie.

Det hele startet med «Lys i husan» 15. september 1910. Da ble den første strømmen basert på ren vannkraft produsert i regionen vår.

Vår historie

Jury

Ida Texmo Prytz
Adm. Direktør Hålogaland Kraft AS

Elin Westvik
Salgs- og markedsleder, Hålogaland Kraft AS

Ole Martin M. Nygård
Leder Harstad Ungdomsråd

Bente Linaker
Førskolelærer & spesialpedagog ved grov skole

Raymond Johnsen
Sjefsingeniør i Sjøfartsdirektoratet

Astrid Mathiassen
Nestleder i konsernstyret i Hålogaland Kraft AS

Jakob Iversen
nestleder i Harstad/Kvæfjord Sosialistisk Ungdom